Manifesten el seu condol per la mort d’un treballador a la Central Nuclear d’Ascó (Cat/Cast)

Català.

El Moviment Ibèric Antinuclear (MiA) i Ecologistes en Acció, manifesten el seu condol per la mort d’un treballador a la Central Nuclear d’Ascó 1. Així ja ho vàrem expressar a la reunió del Comitè Assessor del Consell de Seguretat Nuclear que va tenir lloc l’endemà del accident, per part de la nostra representant al Comitè Cristina Rois. Una sessió que es va obrir amb el condol del president del CSN i es va tancar amb el relat del que va passar per part d’ un company de la víctima.

El treballador mort formava part de la brigada de primera intervenció i salvament dels bombers de la central. La sala de control d’Ascó 1 va avisar a la brigada perquè la planta inferior de l’edifici de control estava inundada d’anhídrid carbònic (diòxid de carboni), gas que s’utilitza per apagar incendis a llocs amb equips elèctrics. És un gas que és asfixiant en altes concentracions perquè desplaça l’oxigen.

En aquesta planta hi havia diversos treballadors a qui va entrar a rescatar un grup de sis bombers amb equips de respiració autònoma. Un dels bombers va ser trobat inconscient pels seus companys en una de les escales d’escapament juntament amb la persona que intentava rescatar. Aquesta va poder ser reanimada, però no va ser possible salvar el rescatador. La causa d’aquesta mort encara no es coneix, donat  que portava l’equip de respiració autònoma posat i quedava aire a la botella.

Tampoc no es coneix la causa de l’accident, però sí que la descàrrega de diòxid de carboni va ser deguda a l’actuació imprevista del sistema de protecció contra incendis. Segons va explicar el Director Tècnic de Seguretat del Consell, amb la informació preliminar disponible, se sospita d’una senyal “espuria” al sistema antiincendis.

Dit això, el MiA i Ecologistes en Acció manifestem la nostra preocupació per l’estat d’Ascó 1, una instal·lació que fa 38 anys que funciona, propera a complir el període de 40 anys per al que va ser inicialment dissenyada (prova d’això són les piscines on dipositen el combustible gastat, que estan saturades) però a la qual s’ha autoritzat a funcionar fins al 2030. Els continus incidents d’aquesta CN notificats al CSN com per exemple el d’aquest estiu en què hi va haver una parada automàtica del reactor a causa del tancament imprevist de una vàlvula, denoten lamentablement l’historial de baixa cultura de seguretat dels titulars d’Ascó 1, 2 i Vandellós 2 que dit sigui de pas és compartit per la resta de centrals nuclears de l’Estat com ara Trillo, que aquest any ha tingut dos incendis al transformador principal d’electricitat per a la sortida a xarxa, un a l’equip principal i poc després un altre al de reserva.

La representació sindical dels treballadors al Comitè Assessor ve reiterant la seva preocupació per les qüestions de seguretat associades a tenir un calendari de tancament, com que es redueixin les actuacions relacionades amb la gestió i formació de la plantilla. Unes plantilles que necessiten renovació per la jubilació dels seus operaris. No és possible fer un bon manteniment d’instal·lacions tan complexes sense un esforç continuo de formació.

Per tot això, el MiA i Ecologistes en Acció reiterem la necessitat d’accelerar el calendari de tancament de les Centrals Nuclears de l’Estat alhora que reiterem el condol i esperem que s’aclareixi la causa arrel de l’accident que s’ha saldat per desgracia  amb la mort d’un treballador.

Castellano

El Movimiento Ibérico Antinuclear  (MiA) i Ecologistas en Acción, manifiestan su pesar por la muerte de un trabajador en la Central Nuclear de Ascó 1.  Así se expresó ya en la reunión del Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear que tuvo lugar al día siguiente del accidente, por parte de nuestra representante en el Comité Cristina Rois.  Una sesión que se abrió con el pésame del presidente del CSN y se cerró con el relato de lo sucedido por un compañero de la víctima. 

El fallecido formaba parte de la brigada de primera intervención y salvamento de los  bomberos de la central. La sala de control de Ascó 1 avisó a la brigada porque la planta inferior del edificio de control estaba inundada de anhídrido carbónico (dióxido de carbono), gas que se utiliza para apagar incendios en sitios con equipos eléctricos. Es un gas que resulta asfixiante en altas concentraciones porque desplaza al oxígeno.   

En esa planta se encontraban varios  trabajadores a los que entró a rescatar un grupo de seis bomberos con equipos de respiración autónoma.   Uno de los bomberos fue encontrado inconsciente por sus compañeros   en una de las escaleras de escape junto con la persona a la que intentaba rescatar.   Esta pudo ser reanimada, pero no fue posible salvar a su rescatador.  La causa de esa muerte aún no se conoce, puesto que llevaba puesto el equipo de respiración autónoma y quedaba aire en la botella. 

Tampoco se conoce la causa del accidente, pero sí que la descarga  de dióxido de carbono se debió a la actuación imprevista del sistema de protección contra incendios. Según explicó el Director Técnico de Seguridad del Consejo, con la información preliminar disponible, se sospecha de una señal “espurea” en el sistema antiincendios. 

Dicho esto, el MiA i Ecologistas en Acción manifestamos nuestra preocupación por el estado de Ascó 1, una instalación que lleva 38 años funcionado, próxima a cumplir el periodo de 40 años para el que fue inicialmente diseñada (prueba de ello son las piscinas donde depositan el combustible gastado, que están saturadas) pero a la que se ha autorizado a funcionar hasta 2030.  Los continuos incidentes de esta C.N notificados al CSN como  por ejemplo el de este verano en que  hubo una parada automática de su reactor  debido al cierre imprevisto de una válvula, denotan lamentablemente el historial de baja cultura de seguridad de los titulares de Ascó 1, 2 y Vandellós 2 que dicho sea de paso es compartido por el resto de centrales nucleares del Estado como por ejemplo Trillo, que este año ha tenido dos incendios en el transformador principal de electricidad para la salida a red, uno en el equipo principal y poco después otro en el de reserva.  

La representación sindical de los trabajadores en el Comité Asesor viene reiterando su preocupación por las cuestiones de seguridad asociadas a tener un calendario de cierre, como que se reduzcan las actuaciones relacionadas con la gestión y formación de la plantilla. Unas plantillas que necesitan de renovación por la jubilación de sus operarios.  No es posible hacer un buen mantenimiento de instalaciones tan complejas sin un continuo esfuerzo de formación.

Por todo ello el MiA i Ecologistas en Acció reiteramos la necesidad de acelerar el calendario de cierre de las Centrales Nucleares del Estado a la vez que  reiteramos  nuestro pésame y esperamos que se aclare la causa raíz del accidente que se ha saldado con la muerte de un trabajador.  

Anuncio publicitario